چچ

پشتیبانی مطمئن با سطح سرویس تعهد شده

پاسخگویی به سئوالات شما، رفع باگ، آمادگی جهت اجرای درخواست های شما

پشتیبانی مطمئن با سطح سرویس تعهد شده

پشتیبانی از نرم افزار سه دسته از نیازمندی های سازمان های استفاده کننده از آن را پوشش می دهد:

اول اینکه هیچ نرم افزاری عاری از باگ نیست، لذا باید در هر لحظه که وجود اشکال در نرم افزار مشاهده شد، بتوان آن را منعکس کرد و با توجه به نوع و اهمیت اشکال در کارکرد نرم افزار، دریک زمان معقول، اشکال مشاهده شده برطرف شود.

دوم اینکه ممکن است در کار با بخش های مختلف سیستم، سئوالاتی برای کاربران پیش بیاید که باید کسی پاسخ گو باشد.

و سوم اینکه در صورت نیاز به تغییر یا توسعه باید مرجعی وجود داشته باشد تا پس از بررسی و تحلیل نیازمندی درصورتی که امکان پیاده سازی آن در بستر نرم افزار موردنظر وجود داشته باشد، تغییرات مورد نیاز را با یک هزینه معقول و مشخص انجام دهد.

پورتال ابری سامان 360 آماده است تا با استفاده از شبکه نمایندگان آموزش دیده و تحت نظارت خود که اصول خدمات رسانی به سازمانها و کسب و کارهای بزرگ را می دانند، با ارائه سطح سرویسی متناسب با سازمان شما پشتیبان شما باشد.

آدرس کوتاه شده: