چچ

کاربران و حقوق دسترسی

امکانات سامان360 در این بخش، دو جنبه از نیازهای شما را برطرف می کند. قاعدتا یک جنبه، محدود کردن دسترسی ها به عنوان یک الزام پایه در مدیریت امنیت یک سامانه است. اما جنبه دیگر فراهم کردن امکان توزیع وظایف و کارها در مقیاس سازمانی است. حقوق دسترسی در سامان 360 بر مبنای ترکیبی از کاربران، گروه های کاربری و نقش های کاربری می باشد (Role Based) که برای هر یک از ماژول ها به تناسب منطق کسب و کاری آن ماژول طراحی شده است. در سامان360 به راحتی می توان کارها را بر اساس نقش های مختلف سازمانی تفکیک کرد.

کاربران و حقوق دسترسی

امکانات سامان360 در این بخش، دو جنبه از نیازهای شما را برطرف می کند. قاعدتا یک جنبه، محدود کردن دسترسی ها به عنوان یک الزام پایه در مدیریت امنیت یک سامانه است. اما جنبه دیگر فراهم کردن امکان توزیع وظایف و کارها در مقیاس سازمانی است. حقوق دسترسی در سامان 360 بر مبنای ترکیبی از کاربران، گروه های کاربری و نقش های کاربری می باشد (Role Based) که برای هر یک از ماژول ها به تناسب منطق کسب و کاری آن ماژول طراحی شده است. در سامان360 به راحتی می توان کارها را بر اساس نقش های مختلف سازمانی تفکیک کرد.

آدرس کوتاه شده: