چچ

کوتاه کننده لینک

اشتراک گذاری URL های بزرگ بسیار دشوار است، این ماژول ضمن کوتاه کردن URL ها گزینه ای برای بازدید از URL های کوتاه شده فراهم می کند. نکته حائز اهمیت این است که اگر URL طولانی تغییر یابد، URL کوتاه همچنان به درستی کار می کند.

کوتاه کننده لینک

اشتراک گذاری URL های بزرگ بسیار دشوار است، این ماژول ضمن کوتاه کردن URL ها گزینه ای برای بازدید از URL های کوتاه شده فراهم می کند. نکته حائز اهمیت این است که اگر URL طولانی تغییر یابد، URL کوتاه همچنان به درستی کار می کند.

آدرس کوتاه شده: