چچ

اشتراک خبری RSS

به طور سنتی RSS را با عنوان اشتراک خبری می شناسیم. اما ماژول RSS سامان360 این قابلیت را دارد که همه انواع محتوای وب سایت (اعم از خبر، مقاله، محصولات، فایل ها، تصاویر، ...) را بر اساس شرایط و تنظیمات شما (تعداد، بازه های زمانی، قالب خروجی، ...)، با پروتکل RSS به استفاده کنندگان از محتوای وب سایت شما ارائه نماید.

اشتراک خبری RSS

به طور سنتی RSS را با عنوان اشتراک خبری می شناسیم. اما ماژول RSS سامان360 این قابلیت را دارد که همه انواع محتوای وب سایت (اعم از خبر، مقاله، محصولات، فایل ها، تصاویر، ...) را بر اساس شرایط و تنظیمات شما (تعداد، بازه های زمانی، قالب خروجی، ...)، با پروتکل RSS به استفاده کنندگان از محتوای وب سایت شما ارائه نماید.

آدرس کوتاه شده: