چچ

جامعیت

سامان 360 مجموعه ی گسترده و کاملی از انواع ماژول ها، سرویس ها و کارکردهای آماده را بهمراه دارد، بگونه ای که کمتر نیازی را می توان یافت که در این مجموعه پیش بینی نشده باشد. این مجموعه در مقایسه با محصولات مشابه دارای جزئیات و امکاناتی است که با رویکرد پاسخ به نیازمندیهای سازمانهای رسمی و بزرگ طراحی شده اند.

جامعیت

سامان 360 مجموعه ی گسترده و کاملی از انواع ماژول ها، سرویس ها و کارکردهای آماده را بهمراه دارد، بگونه ای که کمتر نیازی را می توان یافت که در این مجموعه پیش بینی نشده باشد. این مجموعه در مقایسه با محصولات مشابه دارای جزئیات و امکاناتی است که با رویکرد پاسخ به نیازمندیهای سازمانهای رسمی و بزرگ طراحی شده اند.

آدرس کوتاه شده: