چچ

امنیت اطلاعات

مشتریان سامان۳۶۰ سازمان های بزرگ و کسب و کارهای حساس هستند. امنیت اولین اولویت در وب سایت مشتریان ماست. سامان۳۶۰ امنیت را در لایه های مختلف با حساسیت بالا مدیریت می کند. فایروال و ابزارهای حفاظتی در لایه زیرساخت و مرکز داده و کامل¬ترین کنترل ها و تنظیمات در یک مرکز امنیتی قدرتمند در لایه کاربرد، همراه با پایش مستمر ترافیک و رفتارهای مشکوک به نفوذ، امنیتی قابل اتکاء را در سامان۳۶۰ فراهم نموده است.

امنیت اطلاعات

مشتریان سامان۳۶۰ سازمان های بزرگ و کسب و کارهای حساس هستند. امنیت اولین اولویت در وب سایت مشتریان ماست. سامان۳۶۰ امنیت را در لایه های مختلف با حساسیت بالا مدیریت می کند. فایروال و ابزارهای حفاظتی در لایه زیرساخت و مرکز داده و کامل¬ترین کنترل ها و تنظیمات در یک مرکز امنیتی قدرتمند در لایه کاربرد، همراه با پایش مستمر ترافیک و رفتارهای مشکوک به نفوذ، امنیتی قابل اتکاء را در سامان۳۶۰ فراهم نموده است.

آدرس کوتاه شده: