چچ

مدیریت مقالات

انتشار مقالات در وب سایت دو هدف مهم را تامین می کند. اولین کاربرد معرفی جنبه های تخصصی مرتبط با یک سازمان و کسب و کار است. کاربرد دوم و شاید با اهمیت تر، پیشبرد برنامه های بازاریابی محتوایی (Content Marketing) در وب سایت است. ماژول مدیریت مقالات سامان360، مقالات ترجمه ای و تالیفی را با شناسنامه ای کامل از مراجع و منابع و نویسندگان و یکپارچگی با زیرساخت سئوی وب سایت، در وب سایت سازمانی شما ارائه می کند.

مدیریت مقالات

انتشار مقالات در وب سایت دو هدف مهم را تامین می کند. اولین کاربرد معرفی جنبه های تخصصی مرتبط با یک سازمان و کسب و کار است. کاربرد دوم و شاید با اهمیت تر، پیشبرد برنامه های بازاریابی محتوایی (Content Marketing) در وب سایت است. ماژول مدیریت مقالات سامان360، مقالات ترجمه ای و تالیفی را با شناسنامه ای کامل از مراجع و منابع و نویسندگان و یکپارچگی با زیرساخت سئوی وب سایت، در وب سایت سازمانی شما ارائه می کند.

آدرس کوتاه شده: