چچ

پیوندها

چنانچه بخواهید لینک مربوط به سایر سازمان ها و شرکت ها را در وب سایت تان نمایش دهید، در ماژول پیوندها آنها را معرفی و سازماندهی نمایید و سپس آنها را به راحتی در هر قسمت از سایت تان که می خواهید نمایش دهید.

پیوندها

چنانچه بخواهید لینک مربوط به سایر سازمان ها و شرکت ها را در وب سایت تان نمایش دهید، در ماژول پیوندها آنها را معرفی و سازماندهی نمایید و سپس آنها را به راحتی در هر قسمت از سایت تان که می خواهید نمایش دهید.

آدرس کوتاه شده: