چچ

مدیریت فایل

این ماژول یک مدیر پرونده ساده و کارآمد است که می تواند بسیاری از ضروریات کار با اسناد و مدارک را پوشش دهد. تمامی ویژگی های لازم برای مدیریت فایل ها از قبیل بارگذاری پرونده ، ایجاد و حذف پوشه ها ، تغییر نام پرونده ها و پوشه ها و ... در این ماژول تعبیه شده است.

مدیریت فایل

این ماژول یک مدیر پرونده ساده و کارآمد است که می تواند بسیاری از ضروریات کار با اسناد و مدارک را پوشش دهد. تمامی ویژگی های لازم برای مدیریت فایل ها از قبیل بارگذاری پرونده ، ایجاد و حذف پوشه ها ، تغییر نام پرونده ها و پوشه ها و ... در این ماژول تعبیه شده است.

آدرس کوتاه شده: