چچ

مدیریت اخبار

ماژول مدیریت اخبار، کلیه جنبه های تخصصی آماده سازی و انتشار "خبر" به عنوان یک محتوای تخصصی را پوشش می دهد. ساختار محتوای خبر شامل روتیتر، تیتر، چکیده، متن، خبرنگار، ... و گردش کار تولید و انتشار خبر و چیدمان تخصصی صفحات خبری از ویژگیهای این ماژول است. به عبارت ساده تر این ماژول کلیه امکانات لازم برای داشتن یک وبسایت خبری حرفه ای را در اختیار شما قرار می دهد.

مدیریت اخبار

ماژول مدیریت اخبار، کلیه جنبه های تخصصی آماده سازی و انتشار "خبر" به عنوان یک محتوای تخصصی را پوشش می دهد. ساختار محتوای خبر شامل روتیتر، تیتر، چکیده، متن، خبرنگار، ... و گردش کار تولید و انتشار خبر و چیدمان تخصصی صفحات خبری از ویژگیهای این ماژول است. به عبارت ساده تر این ماژول کلیه امکانات لازم برای داشتن یک وبسایت خبری حرفه ای را در اختیار شما قرار می دهد.

آدرس کوتاه شده: