چچ

نظرسنجی آماری

این یک ابزار قدرتمند برای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نظرسنجی ها با نتایج آماری پیشرفته در سایت شما است. در این ماژول نوع سؤال در قالب های کشویی ، دکمه های رادیویی ، چک باکس و ... قابل تنظیم است.

نظرسنجی آماری

این یک ابزار قدرتمند برای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نظرسنجی ها با نتایج آماری پیشرفته در سایت شما است. در این ماژول نوع سؤال در قالب های کشویی ، دکمه های رادیویی ، چک باکس و ... قابل تنظیم است.

آدرس کوتاه شده: