چچ

وب سایت از پیش طراحی شده (قالب های آماده)

در سامان 360 چندین وب سایت سازمانی از پیش طراحی شده (قالب آماده) متناسب با حوزه های کاری مختلف (تولیدی صنعتی، بازرگانی، پروژه محور، ...) وجود دارد. شما در زمان ایجاد اولیه وب سایت، الگوی دلخواه خود را انتخاب می کنید و در نقطه صفر، کار خود را با یک وب سایت تقریبا آماده شروع می کنید. پس از ایجاد اولیه وب سایت، تنها کاری که باید انجام دهید، تکمیل محتوا است، بقیه کارها قبلا انجام شده است.

وب سایت از پیش طراحی شده (قالب های آماده)

در سامان 360 چندین وب سایت سازمانی از پیش طراحی شده (قالب آماده) متناسب با حوزه های کاری مختلف (تولیدی صنعتی، بازرگانی، پروژه محور، ...) وجود دارد. شما در زمان ایجاد اولیه وب سایت، الگوی دلخواه خود را انتخاب می کنید و در نقطه صفر، کار خود را با یک وب سایت تقریبا آماده شروع می کنید. پس از ایجاد اولیه وب سایت، تنها کاری که باید انجام دهید، تکمیل محتوا است، بقیه کارها قبلا انجام شده است.

آدرس کوتاه شده: