چچ

چرا از سرویس مدیریت وب سایت ابری استفاده کنیم؟

هزینه خرید مجوز (لایسنس) نرم افزار را نمی‌پردازید. با یک سرویس دهنده کار می‌کنید و دغدغه تامین و مدیریت زیرساخت و مجوزهای امنیتی را ندارید. اجاره سرویس ذاتا همراه با پشتیبانی است و هزینه مجزایی برای خدمات پشتیبانی پرداخت نمی‌کنید. براساس نوع و میزان استفاده پرداخت می‌کنید.

چرا از سرویس مدیریت وب سایت ابری استفاده کنیم؟

هزینه خرید مجوز (لایسنس) نرم افزار را نمی‌پردازید. با یک سرویس دهنده کار می‌کنید و دغدغه میزبانی و مجوزهای امنیتی را ندارید. اجاره سرویس ذاتا همراه با پشتیبانی است و پول مجزایی برای پشتیبانی پرداخت نمی‌کنید. براساس نوع و میزان استفاده پرداخت می‌کنید.

آدرس کوتاه شده: