چچ

آمار بازدید

آیا می دانید هنگامی که دقیقاً می دانید افراد وب سایت شما را چگونه پیدا کرده و از آن استفاده می کنند؟ کدام بخش ها مخاطب بیشتری دارد؟ این مخاطبان از کجا و با چه ابزارهایی به وب سایت شما مراجعه می کنند؟ این ماژول آمارهای مهمی را به شما ارائه می دهد و راهنمای شما برای برنامه ریزی بهتر برای وب سایت سازمان تان است. با استفاده از این ماژول شما می توانید آمار کلی وب سایت تان و یا هر یک از ماژول های آن را به تفکیک روز، ساعت، مرورگر و سیستم عامل در نمودارهای مجزا دریافت نمایید.

آمار بازدید

آیا می دانید هنگامی که دقیقاً می دانید افراد وب سایت شما را چگونه پیدا کرده و از آن استفاده می کنند؟ کدام بخش ها مخاطب بیشتری دارد؟ این مخاطبان از کجا و با چه ابزارهایی به وب سایت شما مراجعه می کنند؟ این ماژول آمارهای مهمی را به شما ارائه می دهد و راهنمای شما برای برنامه ریزی بهتر برای وب سایت سازمان تان است. با استفاده از این ماژول شما می توانید آمار کلی وب سایت تان و یا هر یک از ماژول های آن را به تفکیک روز، ساعت، مرورگر و سیستم عامل در نمودارهای مجزا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه شده: