چچ

معماری

معماری سامان 360 بگونه ای می باشد که تمامی مباحث مربوط به لاگ و مانیتورینگ و سطوح دسترسی در پایین ترین سطح قرار گرفته و کلیه ماژول ها بصورت یکپارچه از این امکانات بهره مند می باشند. لذا با برنامه هایی که تیم فنی ما برای توسعه این امکانات دارند، کلیه ماژول ها بصورت مستمر و یکپارچه توسعه و بهبود می یابند.

معماری

معماری سامان 360 بگونه ای می باشد که تمامی مباحث مربوط به لاگ و مانیتورینگ و سطوح دسترسی در پایین ترین سطح قرار گرفته و کلیه ماژول ها بصورت یکپارچه از این امکانات بهره مند می باشند. لذا با برنامه هایی که تیم فنی ما برای توسعه این امکانات دارند، کلیه ماژول ها بصورت مستمر و یکپارچه توسعه و بهبود می یابند.

آدرس کوتاه شده: